Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas Viimistlus24 OÜ töötleb isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kohaldub, kui kasutate Viimistlus24 OÜ’i teenuseid või olete edastanud oma andmed Viimistlus24 OÜ veebivormide kaudu. Selliste andmete suhtes on Viimistlus24 OÜ andmete vastutav töötleja.

 

Töötleme Teie andmeid järgmistel juhtudel:

 • lepingutest tulenevate kohustuste täitmine;
 • teenuste osutamise pakkumiste tegemine;
 • veebivormide kaudu sisestatud andmeid vastava veebilehe funktsionaalsuse pakkumine.

 

Kui olete meie klient, on andmete töötlemise aluseks lepingust tulenevate kohustuste täitmine ning Teie ja Teie poolt esitatud andmeid käsitleme kui juriidilise isiku andmeid. Kui teeme Teile pakkumise teenuse osutamiseks, kasutame Teie kontaktandmeid kui juriidilise isiku kontaktandmeid. Kui edastate meile oma andmed veebivormide kaudu, toimub andmete töötlemine Teie enda soovi alusel kasutamaks veebilehel pakutavat funktsionaalsust.

 

Andmed mida töötleme ja mis liigituvad isikuandmeteks, on järgmised:

 • veebivormide kasutamisel isiku enda esitatud andmed veebilehtede funktsionaalsuse kasutamiseks:
  • https://www.viimistlus24.ee/kontakt/ päringuvormiandmed (nimi, e-posti aadress).

 

Kolmandatele isikutele Teie isikuandmete edastamine saab toimuda vaid juhul, kui seda näevad ette kohalduvad õigusaktid (näiteks kui oleme kohustatud jagama andmeid ametivõimudega) või kui see toimub meie lepingulistele koostööpartneritele, kes on andmete volitatud töötlejateks ja kes tagavad andmete töötlemise turvalisuse. Sellisteks koostööpartneriteks on:

 • infrasüsteemide hooldusteenuse pakkuja.

 

Andmeid säilitame kuni:

 • seda näevad ette õigusaktid;
 • see on vajalik lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • soovite oma andmete kustutamist kui see pole vastuolus eelnevate punktidega.

 

Teenuste osutamise käigus Teilt saadud andmeid käsitleme kui teenuse tellija juriidilise isiku esindaja andmeid. Juriidilise isiku esindaja andmete jagamine kolmanda isikuga saab toimuda vaid kolmanda isikuga sõlmitud lepingu alusel, kui see on vajalik teenuse pakkumiseks või õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks. Sellised partnerid on:

 • infrasüsteemide hooldusteenuse pakkuja;
 • finants- ja personaliarvestuse tarkvara tugiteenuse pakkuja;
 • kliendihaldussüsteemi (CRM) tarkvara teenuse pakkuja;
 • arhiiviteenuse pakkuja.

 

Lisaks võib olla ligipääs Teie juriidilise isiku esindaja andmetele ka kolmandates riikides asuvatel meie koostööpartneritel. Selline ligipääs sõltub Teie poolt lepinguga tellitud teenustest ja selle täitmiseks Teie poolt esitatud andmetest. Kõik kolmandates riikides asuvad meie koostööpartnerid tagavad andmete töötlemise turvalisuse, sellisteks partneriteks on näiteks:

 

Kui olete meile edastanud oma isikuandmed, on Teil nende suhtes õigus:

 • isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseks;
 • andmete töötlemise vastuväidete esitamiseks;
 • andmete üle kandmiseks teisele teenusepakkujale;
 • esitada kaebus järelevalveasutusele.

 

Samuti on Teil õigus taotleda:

 • juurdepääsu ennast puudutavatele andmetele;
 • andmete parandamist;
 • andmete kustutamist;
 • andmete kasutamise piiramist.

 

Kõik isikuandmed mida me Teie kohta omame, pärinevad Teie enda esitatud andmetest. Juriidiliste isikute andmed võivad pärineda ka avalikest registritest või teenusepakkujatelt, kes tegelevad juriidiliste isikute andmete edastamisega.

 

Kui Teil on küsimusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega või soovite rakendada enda õiguseid enda andmete suhtes, palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@viimistlus24.ee.